Disclaimer & verantwoording

De inhoud van deze website is door Yoshikigoi Farm met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van de website kunt u geen rechten ontlenen. Dit geldt voor alle afbeeldingen en teksten die u op onze website aantreft. Wij accepteren ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolg schade welke het gevolg is van bijvoorbeeld computervirussen.

De via deze website verstrekte informatie mag u raadplegen via uw beeldscherm, gedownload en geprint. Op voorwaarde dat dit slechts gebeurt voor persoonlijk, informatief NIET commercieel gebruik.

Verantwoording afbeeldingen

Voor de afbeeldingen op deze website heeft Yoshikigoi Farm gebruik gemaakt van eigen afbeeldingen en in opdracht vervaardigde afbeeldingen. Yoshikigoi Farm bedankt de makers van de gebruikte afbeeldingen hartelijk voor de verleende toestemming ten aanzien van het gebruik van het beeldmateriaal. Mocht u van mening zijn dat er afbeeldingen gebruikt zijn waarvan het rechterlijk eigendom bij u ligt, laat het ons weten via info@yoshikigoi.com.

Websites van derden Eventuele websites van derden waarnaar via deze website, www.yoshikigoi.com, hyperlinks zijn opgenomen worden niet door Yoshikigoi Farm gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. Yoshikigoi Farm zal dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites aanvaarden.

Persoonlijke gegevens

Yoshikigoi Farm garandeert dat persoonlijke gegevens die u verstrekt, hiermee doelt Yoshikigoi Farm op informatie die herleidbaar is tot uw persoon, strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Deze informatie zal niet aan derden wordt doorgegeven of verkocht.

Linken naar www.yoshikigoi.com

Wij stellen het op prijs dat u ons, via info@yoshikigoi.com, op de hoogte brengt wanneer u doorlinkt of verwijst naar onze website.

Aanvullingen, vragen, opmerkingen?

Heeft u aanvullingen, vragen of overige opmerkingen? Yoshikigoi Farm houdt zich aanbevolen voor informatie waarmee zij deze website kan verbeteren. Neemt u hiervoor contact op met info@yoshikigoi.com

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yoshikigoi Farm.